برای ادامه، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید .

کدام رنگ زمینه در شش فیلم "شاکر باشید و ثروتمند شوید" را بیشتر از مابقی دوست داشتید؟
حداقل یک گزینه و حداکثر ۳ گزینه را می‌توانید انتخاب کنید

رنگ زمینه فیلم اول
۲ رای
رنگ زمینه فیلم دوم
۴ رای
رنگ زمینه فیلم سوم
۴ رای
رنگ زمینه فیلم چهارم
۶ رای
رنگ زمینه فیلم پنجم
۱۲ رای
رنگ زمینه فیلم ششم
۸ رای