نوع محصول: سمینار آموزشی آنلاین(وبینار)

زمان برگزاری: یکشنبه 10 فروردین 99 -ساعت 18:00 الی 21

مدرس: مهندس سادات کیائی

سودها و مزایای شرکت در وبینار :
1-آگاهی نسبت به یکی از ابزارهای مهم موفقیت و خوشبختی 2-جهش در تعالی با خروج از ساحل امن 3-مهمترین راز ماندگاری و عبور از شرایط بحرانی 4-همراه با چند تمرین گشایشی و مشارکت اعضا