نوع محصول: کارگاه آموزشی آنلاین

زمان برگزاری: پنجشنبه 29 اسفند 98-ساعت 13:30 الی 22

مربی: مهندس سادات کیائی

سودها و مزایای شرکت در کارگاه :
1-خودشناسی جامع از عملکرد یک سال گذشته 2-نگاهی به رویدادهای یک سال گذشته و کشف و ثبت درسهای مهم آنها 3-کشف خطاها و نقاط بهبود و جلوگیری از اشتباهات 4-توجه شاکرانه به نقاط قوت و دستاوردهای یک سال قبل 5-کمک به تعیین اهداف درست برای سال 99