نوع محصول: کارگاه آموزشی آنلاین

زمان برگزاری: 23 و 24 اسفند

مربی و مدرس: مهندس سادات کیائی

سودها و مزایای شرکت در کارگاه :
1-رهایی از اسارت الگوهای محدود گذشته
2-کسب آزادی لازم برای خلق آینده متمایز و عالی
3-کشف و ثبت درس‌ها و گشایش‌های رویدادهای زندگی گذشته
4-درک بهتر معنای زندگی و موفقیت در تحقق اهداف و آرزوها