نوع محصول: کارگاه آموزشی آنلاین

زمان برگزاری: برگزار شد.

مدرس: مهندس سادات کیائی

سودها و مزایای شرکت در کارگاه :
1-رهایی از اسارت الگوهای محدود گذشته 2-کسب آزادی لازم برای خلق آینده متمایز و عالی 3-کشف و ثبت درس‌ها و گشایش‌های رویدادهای زندگی گذشته 4-درک بهتر معنای زندگی و موفقیت در تحقق اهداف و آرزوها