نوع محصول: کارگاه آموزشی آنلاین

زمان برگزاری: پنجشنبه 14 فروردین 99-ساعت 14:30 الی 21:30

مربی: مهندس سادات کیائی

سودها و مزایای شرکت در کارگاه :
1-شنیدن مشارکت اعضای کارگاه خودارزیابی در مورد درس‌ها و گشایش‌های‎شان از تحلیل‌ها و تمرین‌ها  2-شنیدن نکات تکمیلی و تحلیل‌های ارزشمند مربی کارگاه پیرامون مشارکت اعضا 3-فرصتی ‌ارزشمند برای تعقل روی جمع‌بندی و مدیریت خروجی‎ها و تبدیل نمودن آنها به اهداف و گام‎های اجرایی