نوع محصول: کارگاه آنلاین

زمان برگزاری: پنجشنبه، جمعه و شنبه (7 تا 10:30 صبح)

مربی: مهندس سادات کیائی

سودها و مزایای شرکت در کارگاه :
1-تقویت حال خوب و کسب انگیزه برای خلق یک سال عالی 2-خودارزیابی و تغییر دیدگاه نسبت به سال گذشته 3-استخراج درسهای گذشته و کاهش خطرات و اشتباهات 4-برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای خلق سال عالی