نوع محصول: جلسات آنلاین(راه‌دور)
مدت زمان محصول: 160 ساعت آموزش در 11 ماه
مربی: مهندس سادات کیائی

سودها و کاربردها :
1-بکارانداختن فرمول ازدیاد نعمت در جهت افزایش رفاه، پول، شهرت، دارایی و موفقیت  2-تقویت زیاده‌خواهی و عملگرایی  3-انجام تمرینات عملی با نظارت مربی 4-بهره‌مندی از سینرژی و مشارکت جمعی