نوع محصول: کارگاه آنلاین 4 روزه

زمان برگزاری: 4 پنجشنبه به تاریخهای 10 و 17 و 24 و 31 فروردین

مربی: مهندس سادات کیائی

سودها و کاربردها:
1-ایجاد و تقویت حال خوب و افزایش انگیزه و خویشتن‌دوستی 2-رهایی از اسارت گذشته با خودارزیابی و تغییر دیدگاه 3-کاهش خطاها و اشتباهات با استخراج درسها و گشایشها 4-افزایش احتمال موفقیت با هدف‌گذاری اصولی