نوع محصول: کارگاه آنلاین 20 ساعته

زمان برگزاری: 12 روز متوالی از ساعت 20:30 تا 22:00

مربی: مهندس سادات کیائی

سودها و کاربردها:
1-خودشناسی جامع و اصولی سال گذشته 2-رهایی از اسارت گذشته و تقویت روحیه و انگیزه 3-کاهش خطاها و هزینه‌ها با استخراج درسها 4-برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری حرفه‌ای