موقعیت:صفحه اصلی>مشارکتهای اعضاء>قدردانی و یادآوری نعمت‌ها

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها / هفته ۲۷ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۴)

سودهای قدردانی و یادآوری نعمتها: 1-تقویت روحیه و تغییر افکار و احساسات 2-تغییر کانون توجه و تمرکز بر فراوانی نعمت‎ها و رحمت الهی 3-افزایش ترشح هورمون‌های سلامتی بخش و تقویت قوای دفاعی بدن 4-بهبود رابطه با خداوند و اطرافیان 5-افزایش انگیزه و شوق برای توسعه نعمتها 6-دوری از کفر و تلاش برای عملکرد شاکرانه

1399-06-29T03:35:31+04:30شنبه 22 شهریور1399|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمت‌ها / هفته ۲۷ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۴) بسته هستند

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها / هفته ۲۶ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۰)

سودهای قدردانی و یادآوری نعمتها: 1-تقویت روحیه و تغییر افکار و احساسات 2-تغییر کانون توجه و تمرکز بر فراوانی نعمت‎ها و رحمت الهی 3-افزایش ترشح هورمون‌های سلامتی بخش و تقویت قوای دفاعی بدن 4-بهبود رابطه با خداوند و اطرافیان 5-افزایش انگیزه و شوق برای توسعه نعمتها 6-دوری از کفر و تلاش برای عملکرد شاکرانه

1399-06-26T16:00:42+04:30شنبه 15 شهریور1399|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمت‌ها / هفته ۲۶ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۰) بسته هستند

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۲۴ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۶)

سودها و مزایای قدردانی و یادآوری نعمتها: 1-تقویت روحیه و تغییر افکار و احساسات 2-تغییر کانون توجه و تمرکز بر فراوانی نعمت‎ها و رحمت الهی 3-افزایش ترشح هورمون‌های سلامتی بخش و تقویت قوای دفاعی بدن 4-بهبود رابطه با خداوند و اطرافیان 5-افزایش انگیزه و شوق برای توسعه نعمتها 6-دوری از کفر و تلاش برای عملکرد شاکرانه

1399-06-26T06:43:01+04:30شنبه 1 شهریور1399|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۲۴ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۶) بسته هستند

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۲۳ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۴)

سودها و مزایای قدردانی و یادآوری نعمتها: 1-تقویت روحیه و تغییر افکار و احساسات 2-تغییر کانون توجه و تمرکز بر فراوانی نعمت‎ها و رحمت الهی 3-افزایش ترشح هورمون‌های سلامتی بخش و تقویت قوای دفاعی بدن 4-بهبود رابطه با خداوند و اطرافیان 5-افزایش انگیزه و شوق برای توسعه نعمتها 6-دوری از کفر و تلاش برای عملکرد شاکرانه

1399-06-26T06:43:40+04:30شنبه 25 مرداد1399|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۲۳ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۴) بسته هستند

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۱۸ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۰)

سودها و مزایای قدردانی و یادآوری نعمتها: 1-تقویت روحیه و تغییر افکار و احساسات 2-تغییر کانون توجه و تمرکز بر فراوانی نعمت‎ها و رحمت الهی 3-افزایش ترشح هورمون‌های سلامتی بخش و تقویت قوای دفاعی بدن 4-بهبود رابطه با خداوند و اطرافیان 5-افزایش انگیزه و شوق برای توسعه نعمتها 6-دوری از کفر و تلاش برای عملکرد شاکرانه

1399-05-24T15:24:55+04:30شنبه 21 تیر1399|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۱۸ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۰) بسته هستند

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۱۲ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۲)

سودها و مزایای قدردانی و یادآوری نعمتها: 1-تقویت روحیه و تغییر افکار و احساسات 2-تغییر کانون توجه و تمرکز بر فراوانی نعمت‎ها و رحمت الهی 3-افزایش ترشح هورمون‌های سلامتی بخش و تقویت قوای دفاعی بدن 4-بهبود رابطه با خداوند و اطرافیان 5-افزایش انگیزه و شوق برای توسعه نعمتها 6-دوری از کفر و تلاش برای عملکرد شاکرانه

1399-04-21T07:57:56+04:30یکشنبه 18 خرداد1399|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۱۲ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۲) بسته هستند

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۱۰ سال ۹۹ ۵/۵ (۸)

سودها و مزایای قدردانی و یادآوری نعمتها: 1-تقویت روحیه و تغییر افکار و احساسات 2-تغییر کانون توجه و تمرکز بر فراوانی نعمت‎ها و رحمت الهی 3-افزایش ترشح هورمون‌های سلامتی بخش و تقویت قوای دفاعی بدن 4-بهبود رابطه با خداوند و اطرافیان 5-افزایش انگیزه و شوق برای توسعه نعمتها 6-دوری از کفر و تلاش برای عملکرد شاکرانه

1399-03-18T00:12:10+04:30شنبه 3 خرداد1399|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۱۰ سال ۹۹ ۵/۵ (۸) بسته هستند

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۸ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۳)

سودها و مزایای قدردانی و یادآوری نعمتها: 1-تقویت روحیه و تغییر افکار و احساسات 2-تغییر کانون توجه و تمرکز بر فراوانی نعمت‎ها و رحمت الهی 3-افزایش ترشح هورمون‌های سلامتی بخش و تقویت قوای دفاعی بدن 4-بهبود رابطه با خداوند و اطرافیان 5-افزایش انگیزه و شوق برای توسعه نعمتها 6-دوری از کفر و تلاش برای عملکرد شاکرانه

1399-03-03T03:11:10+04:30شنبه 20 اردیبهشت1399|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۸ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۳) بسته هستند

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۷ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۱)

سودها و مزایای قدردانی و یادآوری نعمتها: 1-تقویت روحیه و تغییر افکار و احساسات 2-تغییر کانون توجه و تمرکز بر فراوانی نعمت‎ها و رحمت الهی 3-افزایش ترشح هورمون‌های سلامتی بخش و تقویت قوای دفاعی بدن 4-بهبود رابطه با خداوند و اطرافیان 5-افزایش انگیزه و شوق برای توسعه نعمتها 6-دوری از کفر و تلاش برای عملکرد شاکرانه

1399-02-20T08:24:39+04:30یکشنبه 14 اردیبهشت1399|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۷ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۱) بسته هستند

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۵ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۱)

سودها و مزایای قدردانی و یادآوری نعمتها: 1-تقویت روحیه و تغییر افکار و احساسات 2-تغییر کانون توجه و تمرکز بر فراوانی نعمت‎ها و رحمت الهی 3-افزایش ترشح هورمون‌های سلامتی بخش و تقویت قوای دفاعی بدن 4-بهبود رابطه با خداوند و اطرافیان 5-افزایش انگیزه و شوق برای توسعه نعمتها 6-دوری از کفر و تلاش برای عملکرد شاکرانه

1399-02-14T03:29:46+04:30شنبه 30 فروردین1399|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۵ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۱) بسته هستند

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۴ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۰)

سودها و مزایای قدردانی و یادآوری نعمتها: 1-تقویت روحیه و تغییر افکار و احساسات 2-تغییر کانون توجه و تمرکز بر فراوانی نعمت‎ها و رحمت الهی 3-افزایش ترشح هورمون‌های سلامتی بخش و تقویت قوای دفاعی بدن 4-بهبود رابطه با خداوند و اطرافیان 5-افزایش انگیزه و شوق برای توسعه نعمتها 6-دوری از کفر و تلاش برای عملکرد شاکرانه

1399-01-30T20:45:27+04:30شنبه 23 فروردین1399|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۴ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۰) بسته هستند

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۲ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۱)

سودها و مزایای قدردانی و یادآوری نعمتها: 1-تقویت روحیه و تغییر افکار و احساسات 2-تغییر کانون توجه و تمرکز بر فراوانی نعمت‎ها و رحمت الهی 3-افزایش ترشح هورمون‌های سلامتی بخش و تقویت قوای دفاعی بدن 4-بهبود رابطه با خداوند و اطرافیان 5-افزایش انگیزه و شوق برای توسعه نعمتها 6-دوری از کفر و تلاش برای عملکرد شاکرانه

1399-01-23T02:15:59+04:30شنبه 9 فروردین1399|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۲ سال ۹۹ ۵/۵ (۱۱) بسته هستند

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۵۳ سال ۹۸ ۵/۵ (۶)

سودها و مزایای قدردانی و یادآوری نعمتها: 1-تقویت روحیه و تغییر افکار و احساسات 2-تغییر کانون توجه و تمرکز بر فراوانی نعمت‎ها و رحمت الهی 3-افزایش ترشح هورمون‌های سلامتی بخش و تقویت قوای دفاعی بدن 4-بهبود رابطه با خداوند و اطرافیان 5-افزایش انگیزه و شوق برای توسعه نعمتها 6-دوری از کفر و تلاش برای عملکرد شاکرانه

1399-01-09T01:30:59+04:30شنبه 24 اسفند1398|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۵۳ سال ۹۸ ۵/۵ (۶) بسته هستند

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۵۲ سال ۹۸ ۵/۵ (۷)

سودها و مزایای قدردانی و یادآوری نعمتها: 1-تقویت روحیه و تغییر افکار و احساسات 2-تغییر کانون توجه و تمرکز بر فراوانی نعمت‎ها و رحمت الهی 3-افزایش ترشح هورمون‌های سلامتی بخش و تقویت قوای دفاعی بدن 4-بهبود رابطه با خداوند و اطرافیان 5-افزایش انگیزه و شوق برای توسعه نعمتها 6-دوری از کفر و تلاش برای عملکرد شاکرانه

1398-12-24T10:24:07+03:30شنبه 17 اسفند1398|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۵۲ سال ۹۸ ۵/۵ (۷) بسته هستند

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۵۱ سال ۹۸ ۵/۵ (۷)

سودها و مزایای قدردانی و یادآوری نعمتها: 1-تقویت روحیه و تغییر افکار و احساسات 2-تغییر کانون توجه و تمرکز بر فراوانی نعمت‎ها و رحمت الهی 3-افزایش ترشح هورمون‌های سلامتی بخش و تقویت قوای دفاعی بدن 4-بهبود رابطه با خداوند و اطرافیان 5-افزایش انگیزه و شوق برای توسعه نعمتها 6-دوری از کفر و تلاش برای عملکرد شاکرانه

1398-12-17T04:02:15+03:30شنبه 10 اسفند1398|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۵۱ سال ۹۸ ۵/۵ (۷) بسته هستند

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۵۰ سال ۹۸ ۵/۵ (۹)

در این بخش از مطالب که به صورت هفتگی به روزرسانی می‌شوند می‌توانید مشارکت‌های شاکرانه‌تان را ثبت نموده و با انجام تکنیک ساده و موثر یادآوری نعمت‌ها از فواید و سودهای زیاد آن بهره‌مند بشوید. همچنین با خواندن شکرگزاری‌های دیگران می‌توانید احساسات مثبت و افکار روحیه‌بخش خودتان را افزایش بدهید

1398-12-10T04:15:24+03:30شنبه 3 اسفند1398|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۵۰ سال ۹۸ ۵/۵ (۹) بسته هستند

قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۴۹ سال ۹۸ ۵/۵ (۱۱)

در این بخش از مطالب که به صورت هفتگی به روزرسانی می‌شوند می‌توانید مشارکت‌های شاکرانه‌تان را ثبت نموده و با انجام تکنیک ساده و موثر یادآوری نعمت‌ها از فواید و سودهای زیاد آن بهره‌مند بشوید. همچنین با خواندن شکرگزاری‌های دیگران می‌توانید احساسات مثبت و افکار روحیه‌بخش خودتان را افزایش بدهید

1398-12-03T04:40:18+03:30شنبه 26 بهمن1398|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای قدردانی و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۴۹ سال ۹۸ ۵/۵ (۱۱) بسته هستند

شکرگزاری و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۴۶ سال ۹۸ ۵/۵ (۱۵)

در این بخش از مطالب که به صورت هفتگی به روزرسانی می‌شوند می‌توانید مشارکت‌های شاکرانه‌تان را ثبت نموده و با انجام تکنیک ساده و موثر یادآوری نعمت‌ها از فواید و سودهای زیاد آن بهره‌مند بشوید. همچنین با خواندن شکرگزاری‌های دیگران می‌توانید احساسات مثبت و افکار روحیه‌بخش خودتان را افزایش بدهید

1398-11-19T19:08:26+03:30شنبه 5 بهمن1398|قدردانی و یادآوری نعمت‌ها|دیدگاه‌ها برای شکرگزاری و یادآوری نعمت‌ها-هفته ۴۶ سال ۹۸ ۵/۵ (۱۵) بسته هستند
Go to Top