« صفحه اطلاعات عمومی کاربر »

تغییر کاور
Hediyeh
تغییر کاور
عضو باشگاه تعالیتاریخ عضویت: ۲۵ مهر ۱۳۹۶

سلام هدیه کیائی هستم
عضو آکادمی تحول و باشگاه تعالی
کارشناس پرستاری از دانشگاه شهید بهشتی
پرستار بیمارستان مدرس تهران

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
این کاربر هیچ پستی ارسال نکرده است.