نوع محصول: کارگاه آنلاین

زمان برگزاری: پنجشنبه 4 فروردین 1401-ساعت 18:00 الی 21:30

مربی: مهندس سادات کیائی

سودها و مزایای شرکت در کارگاه :
1-تغییر کانون توجه و ایجاد حال و هیجان خوب 2-کسب انگیزه برای خلق یک سال عالی 3-تغییر نگرش و احساسات نسبت به سال گذشته 4-بهره‌مندی از سینرژی جمعی و مشارکت مابقی اعضا و نکات تکمیلی مربی