نوع محصول: جلسات آنلاین(راه‌دور)
مدت زمان محصول: 55 ساعت آموزش( 11 جلسه 5 ساعته در یکسال )
مربی: مهندس سادات کیائی

سودها و کاربردها :
1-بکارانداختن فرمول ازدیاد نعمت در جهت افزایش رفاه، پول، شهرت، دارایی و موفقیت  2-تقویت زیاده‌خواهی و عملگرایی  3-انجام تمرینات عملی با نظارت مربی 4-بهره‌مندی از سینرژی و مشارکت جمعی